ağlamaq

ağlamaq
f. 1 Şiddətli ağrı, ruhi sarsıntı və ya başqa bir ağır təəssürat nəticəsində göz yaşı axıtmaq. Sevincdən ağlamaq. Sancıdan ağlamaq. Uşaq ağlayır. – Gözüm yaşı qəmimdən ağlamaqdan döndü dəryaya; Məni axır həlak eylər bu çeşmi-xunfəşan sənsiz. S. Ə. Ş.. Firidun onun <Şəmsiyyənin> ağladığını və ya güldüyünü təyin edə bilmirdi. M. İ.. Ağca ağlaya-ağlaya z. onun <ərinin> dalınca gələrək, yuxusunu nağıl edib dedi. . Ə. Ə.. Acı-acı ağlamaq – yanıqlı-yanıqlı ağlamaq.
2. məc. Yas tutmaq, matəm saxlamaq. <Mirzə Fətəli:> Ağlayın el üçün, ağlayın millət üçün, qoyun gözləriniz kor olsun! Ə. H..
3. məc. Həyatından, yaşayışından, vəziyyətindən şikayətlənmək.
4. məc. Yalvarmaq, yalvara-yalvara istəmək. Ağlayıb-sızlamaq (sıtqamaq) – ağlayıb yalvarmaq, yalvarıb-yaxarmaq, ürəkdən ağlayıb yalvarmaq.
5. Bir sıra sözlərə qoşularaq müxtəlif ifadələr düzəldilir; məs.: gününə ağlamaq, qan ağlamaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağlaşmaq — qarş. Birlikdə ağlamaq, ağız ağıza verib ağlamaq, bir birinə qoşulub ağlamaq. Bir kənddə camaat ağlaşaağlaşa z. yüzbaşının ayağına yıxılıb: – «Bəs toxumluğu aparırsınız, biz başıdaşlı nə əkək?» deyirdi. Ç.. Anabala baş başa verib ağlaşdılar. B. T …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mələşmək — qarş. 1. Hamı bir yerdə mələmək, səs səsə verib mələmək. Qoyun quzu mələşir. – Mələşmir sürülər, kişnəmir atlar; Niyə pərişandır halların, dağlar! A. Ə.. Ürgələr oynaşır, atlar güləşir; Qoyunlar səs səsə verib mələşir. S. V.. 2. məc. Birlikdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaş — 1. is. 1. Doğuluş, dünyaya gəlmə günündən keçən vaxt, il; insanın, heyvanın, bitkinin böyüməsində, inkişafında dövr; ömür. Bir yaşda olan adamlar. Yaşın neçədir? İnəyin üç yaşı var. – Ağıl yaşda deyil, başdadır. (Ata. sözü). Nola xəm olsa qəddim …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zar-zar — ağlamaq (zarıldamaq) – səslə, zarıltı ilə ağlamaq, fəğan etmək. Ey Vidadi, sənin bu puç dünyada; Nə dərdin var ki, zar zar ağlarsan? M. P. V.. Rədd ol qapıdan, ağlama zar zar, dilənçi! M. Ə. Sabir; // yanıqlı yanıqlı, həzin həzin ağlamaq, inləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zülüm-zülüm — ağlamaq – acı acı ağlamaq, zar zar ağlamaq. . . Bir maral yerə uzanıb gözlərinin yaşını abineysan kimi tökür, zülüm zülüm ağlayırdı. (Nağıl) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — 1. 1. sif. Qar, süd, tabaşir rəngli (qara əksi). Ağ saç. Ağ köpük. – Sona gülümsünüb, ağ əlləri ilə Bahadırın əlindən tutub çəkdi. N. N.. 2. sif. Təmiz, yazılmamış. Ağ kağız. Ağ dəftər. 3. is. Gözün buynuz təbəqəsində əmələ gələn ağımtıl ləkə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağız — 1. is. 1. İnsan və heyvanların üzlərinin alt tərəfində, alt və üst çənələri arasında yerləşən, yeyib içməyə və səs çıxarmağa məxsus üzv. Ağzını yaxalamaq. Ağzı ilə nəfəs almaq. Ağzı acı dadmaq. Dişsiz ağız. Ağız boşluğu. Ağız suyu – insan və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bağırmaq — f. 1. Bərk qışqırmaq, çığırmaq. Mən əzilən bir sinfin hayqıran; Haq bağıran sədasından yarandım. M. Müş.. <Səriyyə xala> bağırmaq, ağlamaq istəyir, bacarmırdı. M. İ.. Xaspolad bir də ucadan bağırdı. M. Hüs.. Bar bar bağırmaq – şiddətlə, var …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”